It was I, DIO!

Kimi……… mō JoJo to kisu wa shita no kai? Madada yo nā. Hajimete no aite wa JoJo de wa nai! Kono Dio da

45 users favorited this sound button
Uploaded by i89 - 300 views