Ê mày nói gì nói đi, thằng vô văn hóa

Câu nói của nhà tiên tri zũ trụ kiêm cố vấn tối cao của tổng thống Hoa Kỳ Đỗ Nam Trung

Share to Whatsapp Share to Twitter icon Share to Facebook icon Copy link to clipboard icon