عه این حرکات چیه مرتیکه دیوونه

بابا اتی ازین مسخره بازیا نداشتیم تو فامیل

durwin, xxjoker1381xx, mohmdmomeni, hossein1, mehdi0, +11 favorited this sound button
Share to Whatsapp Share to Twitter icon Share to Facebook icon Copy link to clipboard icon