عه این حرکات چیه مرتیکه دیوونه

بابا اتی ازین مسخره بازیا نداشتیم تو فامیل

Add to my soundboard Download MP3 Report
Embed this button to your site!
Suggest this sound category: