خدا انشااله همه ما را آدم کند

عمام راحل :
خداوند انشالله همه ما را آدم کند

Add to my soundboard Download MP3 Report
Embed this button to your site!
Suggest this sound category: