اینا از آزادی اینو میخوان

اینا از تمدن اینو میخوان
امام خمینی

Add to my soundboard Download MP3 Report
Embed this button to your site!
Suggest this sound category: